فهرست بستن

Airsep – Vision Air 5

دستگاه های کمک تنفسی
بی صداترین مولد اکسیژن طبی دنیا ساخت کشور امریکاvision Air اكسيژن چيست ؟ اكسيژن گازي است بي رنگ، بي بو و بدون طعم كه عنصري حياتي براي بقاء بشر تلقي مي شود و نقش مهمي در ادامه حيات و توسعه سلامتي بشر ايفا مي کند. برای تبديل اکسيژن به مايع و حمل و نقل آن دو روش و جود دارد. روش اول افزايش فشار اکسيژن و روش دوم کاهش دمای اکسيژن است. اكسيژن در فشار بالا (Psig 2000 Bar =138 يا بيشتر) در سيلندرهايي به حجم هاي از يك ليتر تا 60 ليتر حمل و نقل مي شود. همچنين در فشار زير Psig200 و در دماي زير 147- درجه سانتيگراد به صورت مايع كرايوجنيك در تانكرهاي مخصوص قابل نگهداري و حمل و نقل است. اثرات فيزيولوژيك اكسيژن علي رغم اينكه استنشاق اكسيژن با خلوص بالا براي مدتي كوتاه، به جز برخي موارد خاص، مضر گزارش نشده، با اين حال نوزادان نارس با استنشاق اكسيژن در خلوص بالا، به عوارض چشمي دچار مي شوند و اكسيژن تراپي آنان بايد كاملا كنترل شده باشد. مصرف اكسيژن كاملا ‌خالص در فشار اتمسفريك، پس از 24 ساعت براي افراد سالم تحريك ريوي وPulmonary edema را موجب مي شود. هرگاه لازم شد كه اكسيژن درماني صورت گيرد بايد در خلوصي كه مشكلات فيزيولوژيك را ايجاد نمي كند، انجام پذيرد و تا زماني كه لازم است انجام شود. به طور کلی در شرايط مختلف از خلوص مختلف اکسيژن استفاده می شود و تمامی طيف 100% تا 21% را شامل می شود. روش هاي توليد اكسيژن عمده منابع اكسيژن در دسترس آب و هوا هستند لذا رايج ترين روش هاي توليد اكسيژن، روش هاي جداسازي اكسيژن از آب و جداسازي اكسيژن از هوا هستند. روش جداسازي اكسيژن از آب جداسازي اكسيژن از آب از طريق الكتروليز آب انجام مي شود كه اين روش با توجه به نسبت اتمي هيدروژن به اكسيژن در آب، غالبا به منظور توليد هيدروژن يا اصلاح خواص مواد و مصارف سوخت استفاده مي شود. يکی از معمول ترين روش های موجود در ايران توليد هيدروژن جهت هيدراته کردن روغن نباتی بوده که به روش الکتروليز از آب هيدروژن را بدين منظور استخراج کرده و اکسيژن را به عنوان محصول جانبی به فروش می رسانند. اکسيژن توليدی داخل کپسول هايی ذخيره می شود و جهت استفاده مصرف کنندگان حمل می شود. اين روش، به روش کپسولی معروف شده است. اين کپسول ها در محل بيمارستان تحويل داده شده و در بيمارستان به صورت سانترال يا پرتابل استفاده می شوند. اکسيژن در کپسول ها تحت فشار بالا در فاز مايع قرار دارد. در شكل 1، يك نمونه از دستگاه الكتروليز آب آورده شده است. مزايای روش الکتروليز مزيت اين سيستم از منظر توليد اين است که توليد اکسيژن به اين روش نياز به تمهيدات خاصی ندارد. هزينه اوليه توليد به اين روش در مقايسه با ساير روش هايی که به منظور توليد ميزان بالای اکسيژن مطرح هسنتند کمتر است. در ضمن از تکنولوژی ساده ای برخوردار است. اکسيژن توليدی تحت فشار حدود bar 150 در کپسول ذخيره شده و برای مصرف کننده ارسال می شود. خلوص اکسيژن به اين روش بالای 99% است. برای استفاده از اين اکسيژن از مانومترهای مناسب مصرف جهت افت دادن فشار گاز تا مقدار مورد نظر استفاده می شود. بديهی است که استفاده از اکسيژن خشک جهت تنفس مناسب نیست و باید اکسيژن را مرطوب کرد. جهت مرطوب کردن اکسيژن از مرطوب کننده هايی که برای اين کاربرد طراحی شده است استفاده می شود. معمولا برای استفاده از گاز باید فلوی مشخصی را تنظيم کرد. از آنجا که مرطوب کننده و فلومتر به صورت يکپارچه طراحی شده اند به کل اين مجموعه فلومتر اطلاق می شود. روش جداسازي اكسيژن از هوا هوا از دو بخش عمده اكسيژن و نيتروژن تشكيل شده است با جداسازي نيتروژن از هوا مي توان اكسيژن توليد كرد. روش های جداسازي اكسيژن از هوا به دو روش كلي تقسيم مي شود. 1) روش LINDE در اين روش حجم عظيمي از هوا توسط كمپرسورهاي قوي، تحت فشار از طريق Air Intake يا به وسيله واحد ابزار دقيق به داخل پکيج وارد می شود و در اين مرحله بخار آب، هيدروکربن ها و دی اکسيد کربن از هوا جدا می شوند و پس از جداسازی به روش تقطير به پکيج سرد کننده وارد می شود و در اين پکيج با پايين آوردن دما تا 196- درجه سانتيگراد اکسيژن را به صورت مايع توليد می کنند. در اين روش توليد حجم عظيم اكسيژن و ساير گازهای موجود در هوا كاربرد دارد. در اين روش مايع سازی اکسيژن توسط سرد کردن صورت می گيرد لذا فشار در منابع اکسيژن در اين روش خيلی کمتر از روش حمل و نقل اکسيژن بروش کپسول های معمولی است. (روشی که در بالا به آن اشاره شد). مقادير اكسيژن مايع توليدی ذخيره شده، توسط ناوگان حمل و نقل، براي مصرف كنندگان ارسال مي شود. تفاوت اساسی اين سيستم نسبت به سيستم كپسولي جدا از روش توليد آن ذخيره سازي اكسيژن مايع تحت فشاري پايين تر نسبت به روش الکتروليز در يك منبع واحد است. روش استفاده از اين محصول بدين صورت است که در محل مصرف کننده ،مخزنی با ظرفيت مناسب برای مصرف چند ماه تعبيه می شود. اکسيژن توسط کانتينر به محل مصرف حمل شده و در اين مخزن تزريق می شود. اکسيژن تزريق شده پس از گذر از وپورايزر و شيرها و رگولاتورهای مخصوص از طريق سيستم لوله کشی سانترال به مصرف می رسد. 2) روش جداسازي اكسيژن از هوا به وسيله گرانول در اين روش، از خاصيت جذب متقابل يا polarity گرانول خاصي به نام زئوليت ( يك نوع Molecular Sieve ويژه اي از آلومينوسيليكات تغيير شكل يافته است) استفاده مي شود. تجسم ساده اين گرانول به لحاظ ميكروسكوپي، مانند كره اي است كه در آن حفره هايي ميكروني ايجاد شده است. براثر دميده شدن هوا با فشار بر روي اين ماده، مولكول هاي اكسيژن به لحاظ دارا بودن قطر مولكولي كمتر نسبت به نيتروژن از آن حفره ها عبور کرده و ازت در اثر فشار موجود و خاصيت جذب انتخابی زئوليت به آن مي چسبد و بدينوسيله اكسيژن از هوا جدا مي شود. زئوليت آب دوست بوده و در صورت قرار گرفتن در مجاورت رطوبت يا روغن خاصيت مکانيکی خود را از دست داده و در اثر نوسانات فشار تخريب خواهد شد، بنابراين دراير پس از کمپرسوری که هوای مورد نياز اکسيزن ساز را فراهم می آورد و همچنين وجود فيلترهای مناسب برای گرفتن بخار روغن (در صورت استفاده از کمپرسور Oil inject) و فيلترهای ذره گير لازم است. در اين روش از دو مخزن آكنده از Molecular Sieve (زئوليت) استفاده مي شود كه هوا تحت فشار به آن تزريق مي شود. بر حسب مقدار حجم زئوليت و فشار و دبي هواي تزريقي و دبي مورد نياز اكسيژن، زئوليت از نيتروژن اشباع شده و باید نيتـروژن از آن خـارج شود كه عمل جداسـازي نيتروژن از زئوليت را احيـاي زئوليـت مي گويند. در مدت زماني كه زئوليت مخزن اول احيا مي شود زئوليت مخزن دوم عمل جداسازي اكسيژن از هوا را انجام مي دهد. اين روش توليد اكسيژن بر اساس نحوه تزريق هوا و احياي زئوليت به سه دسته تقسيم مي شود. VSA : Vacuum – Swing – adsorption PVSA : Pressure – Vacuum – Swing – adsorption PSA : Pressure – Swing – adsorption شايان ذكر است كه عموماً روش توليد اكسيژن از طريق جداسازي اكسيژن از هوا معادل PSA عنوان مي شود و با توجه به ميزان اكسيژن مصرفي مراكز درماني، عملا سيستم مطرح PSA است. روش عملكرد اين سيستم بدين گونه است كه ابتدا هوا به داخل مخزن A تزريق شده و اكسيژن از آن جدا مي شود پس از اينكه مخزن A از نيتروژن اشباع شد، هوا به مخزن B تزريق مي شود و بخشي از اكسيژن توليدي مخزن B به مخزن A تزريق مي شود تا نيتروژن آن تحت فشار اكسيژن تزريقي تخليه شود و اين عمل مجددا تكرار مي شود. در واقع فرايند توليد اكسيژن طي سيكل چهار مرحله اي زير انجام مي پذيرد. N2 gas is adsorbed and Cycle 1 O2 gas is produced in Bed A Cycle 2 Air flow turn to Bed B N2 of Bed A is desorbed and a little of Cycle 3 O2 gases in Bed B refreshed Bed A When Bed B is saturated with Cycle 4 Air flow turn to Bed A * Cycle 1 ~ 4 repeats continuously ماکزيمم خلوصی که اين سيستم در شرايط تئوری قادر به ارائه آن است برابر با 96% است که در عمل در بهترين شرايط خلوص بيش از 95% را ارائه نمی دهد. در اين روش مي توان با سيستمی دقيقا مشابه آنچه که بيان شد علاوه بر اين سيستم، سيستم مشابه ديگر برای افزايش خلوص اکسيژن توليدی از 95% به 99% ولی با Molecular Sieve Carbon استفاده کرد . کيفيت اکسيژن توليدی از لحاظ مديکال به نوع کمپرسور سيستم و چگونگی فيلترينگ بر می گردد. اصول کارکرد اکسيژن ساز پرتابل بر مبنای روش PSA است. از آنجاکه در اين تحقیق بر آنيم تا نگرش اجمالی بر چگونگی توليد اکسيژن در اين سيستم ها داشته بـاشيم در ادامه به طور مختصر نگاهی اجمالی به سيستم توليد اکسيژن در اين دستکاه ها می اندازيم. خصوصیات دستگاه اکسیژن ساز ایر ویژن: ظرفیت تولید اکسیژن:1 تا 5 لیتر در دقیقه با خلوص 95% با فشار 1 اتمسفر.ابعاد: عرض 8/35 ، طول 2/29 ،ارتفاع 8/52 سانتیمتر.وزن:6/13 کیلو گرم. برق مصرفی: 290 وات،شدت صدا: کمتر از 40 دسی بل. آلارم:قطع برق،فشار بالا و پایین دما،خلوص پایین اکسیژن(Optional).وزن دستگاه 13/6 کیلوگرم. (ضمنأ تمام محصولات ایر سپ دارای 5 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش میباشد.)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 − دو =